Aanpassing herziening lage WW-premie door corona

Geplaatst op 14 mei 2020


Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet heeft invloed op de WW-premie die werkgevers betalen. Voor werknemers met een vast arbeidscontract betalen werkgevers in de meeste gevallen de lage WW-premie, voor overige werknemers de hoge WW-premie. Bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd mag de lage WW-premie alleen toegepast worden wanneer het contract géén oproepcontract is, schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel werkgever als werknemer.

30% meer gewerkte uren?
Wanneer in een kalenderjaar uit de loonaangifte blijkt dat de verloonde uren meer dan 30% hoger uitvallen dan de contractueel overeengekomen uren, moet er een herziening van de lage (2,94%) naar de hoge (7,94%) WW-premie plaatsvinden. Er geldt een uitzondering als er minimaal 35 uur per week is overeengekomen. In die situatie geldt deze bepaling niet en mogen werknemers, binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet, onbeperkt overwerken, zonder dat de lage WW-premie moet worden herzien naar de hoge WW-premie.

Tijdelijke wijziging
De bepaling, zoals deze normaal gesproken geldt, leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra werk nodig is, zoals in de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft toegezegd de regeling voor dit jaar te wijzigen én dat deze wijziging geldt voor alle sectoren en werkgevers. Dit geldt dus uitsluitend over de verloning in 2020. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.