Prinsjesdag 2020: de belangrijkste kabinetsplannen voor P&O

Geplaatst op 17 september 2020

Prinsjesdag 2020: de belangrijkste kabinetsplannen voor P&O
Het was vanwege corona een andere Prinsjesdag dan anders. Wel zijn uiteraard de Miljoenennota en het Belastingplan 2021 officieel gepresenteerd.

Hieronder zetten we een aantal highlights voor je op een rij.

Steun- en herstelpakket (verlenging NOW, TVL en Tozo)

Sinds maart heeft de overheid de economie met omvangrijke noodpakketten ondersteund, om een zwaardere economische teruggang te voorkomen. In het nieuwe pakket worden de NOW, TVL en Tozo voor negen maanden voortgezet. Daarbij worden wijzigingen voorgenomen om de maatregelen te blijven richten op de burgers en bedrijven waar steun de beste oplossing is.

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Het kabinet kiest voor de invoering van negen weken betaald ouderschapsverlof. Werknemers krijgen bij opname van ouderschapsverlof een vergoeding van 50 procent van het laatstverdiende loon. De invoering hiervan staat gepland voor 2 augustus 2022. Daarnaast heeft het kabinet besloten verschillende scenario’s te verkennen voor de toekomstige vormgeving van het stelsel van kindvoorzieningen.

WW-premie

De lage WW-premie die voor werkgevers geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepcontract is, bedraagt vanaf 2021 2,7%. De hoge premie wordt vanaf 1 januari 2021 7,7%. Definitieve vaststelling van de premie vindt plaats in oktober 2020.

Vrije ruimte werkkostenregeling

Eind april kondigde het kabinet al aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) te verruimen van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000,- van de loonsom van de werkgever. Deze eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. De verruiming stond in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en liep vooruit op de wetswijziging die nu in het Belastingplan 2021 is opgenomen.
In het belastingplan stelt het kabinet tegelijkertijd voor om de vrije ruimte van 1,2% (het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000,-) met ingang van 2021 te verlagen naar 1,18%.

Bij- en omscholing stimuleren

Omscholing is voor het kabinet een belangrijk wapen in de strijd tegen werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Via ‘NL leert door’ krijgen mensen de mogelijkheid om kosteloos (online) om- en bijscholing en ontwikkeladviezen te ontvangen. In zowel 2021 en 2022 heeft het kabinet extra middelen voor ‘NL leert door’ gereserveerd.

Investeren in talent, tegengaan discriminatie arbeidsmarkt

De regering stelt dat Nederland zich kan blijven aanpassen aan de economie van morgen, door in te zetten op het vergroten van de vaardigheden en dynamiek van de beroepsbevolking, bijvoorbeeld door het bevorderen van een ‘Leven lang leren’. Het aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie is daarbij volgens het kabinet belangrijk.

Structureel meer geld om werken in de zorg en het onderwijs aantrekkelijker te maken

Het kabinet trekt € 130 miljoen structureel uit om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dit gebeurt door de werkdruk te verlagen met meer zij-instromers, administratieve lasten te verminderen, meer loopbaanperspectief te bieden, contracten te verbeteren en door de zeggenschap van professionals te vergroten. Voor de aanpak van het lerarentekort wordt structureel € 32 miljoen beschikbaar gesteld.

Herziening pensioenstelsel

In juni maakte het kabinet afspraken met sociale partners over de technische uitwerking van het Pensioenakkoord van 2020. Dit Pensioenakkoord zorgt voor een bestendig stelsel dat transparanter en persoonlijker is. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel zal plaatsvinden in de periode tot 1 januari 2026.