Met ingang van 1 augustus gaat de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in:

 

 • Werkgevers zullen worden verplicht om meer informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten aan werknemers te verstrekken bij aanvang van een dienstverband.
 • Wanneer een werkgever door de wet of de CAO verplicht wordt bepaalde opleidingen aan de werknemer te verstrekken, moet de werkgever die betalen en moet de opleiding onder werktijd kunnen worden gevolgd.
 • Ook mag een werkgever een werknemer niet belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond is.
 • Daarnaast mogen werknemers vanaf een dienstverband van 26 weken – maximaal een keer per jaar – een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Minimumrechten voor iedere werknemer in de EU

In de Richtlijn staan de minimumrechten die iedere werknemer in de Europese Unie moet hebben. Bovendien verduidelijkt de richtlijn de rechten van werknemers worden die aangescherpt ten opzichte van eerdere Europese Richtlijnen over dit onderwerp.

Het gaat om de volgende aspecten:

 • Informatieverstrekking aan werknemers
 • Minimumvereisten voor de arbeidsovereenkomst
 • Minimumvereisten voor oproepovereenkomsten
 • Minimumeisen voor de proeftijd
 • Mogelijkheden om meerder banen te hebben
 • Overgang naar andere vormen van werk
 • De bekostiging van opleidingen
 • Maatregelen ter bescherming van werknemers

Informatieverstrekking aan werknemers

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat elke werknemer schriftelijk (op papier of elektronisch (mits toegankelijk, (elektronisch) bewaarbaar en printbaar) beschikt over informatie over

 • de plaats waar het werk wordt verricht
 • de functie;
 • de aanvangsdatum van de arbeidsrelatie;
 • de einddatum en/of de duur van het dienstverband als sprake is van een contract voor bepaalde tijd
 • als sprake is van een proeftijd de voorwaarden daarvan
 • het werkpatroon
 • de duur van doorbetaald verlof waar de werknemer aanspraak op heeft

Deze informatie moet (grotendeels) uiterlijk op de zevende dag na aanvang van het dienstverband schriftelijk aan de werknemer worden verstrekt.

Bovendien moet elke wijziging uiterlijk op de dag waarop die wijziging(en) ingaan door de werkgever schriftelijk aan de werknemer bevestigd zijn.

Proeftijd

Aan de minimumeisen voor een proeftijd voldoet de Nederlandse wetgeving al; de proeftijd mag maximaal 6 maanden duren en moet bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst in verhouding staan tot de duur van de overeenkomst.

Nevenwerkzaamheden

Geregeld moet worden dat een werkgever een werknemer niet mag verbieden om naast zijn werk bij de werkgever andere werkzaamheden bij een ander werkgever te verrichten, dat mag alleen als die andere werkzaamheden ‘onverenigbaar’ zijn met de werkzaamheden bij de werkgever.

De bekostiging van opleidingen en studietijd

De mogelijkheden om opleidingskosten te verrekenen met de werknemer worden beperkt als het gaat om de kosten van wettelijk verplichte opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie van de werknemer, deze mogen niet meer op de werknemer worden verhaald.
Daarnaast moeten werknemers de gelegenheid worden geboden de opleiding onder werktijd te kunnen volbrengen.

Dit heeft dus consequenties voor de mogelijkheden van werkgevers om opleidingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.
Kosten die zien op het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever vallen hier niet onder, deze kosten mogen dus nog wel in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Bron: XpertHR